پراش پرتونگاری ایکس (XRD) یک روش غیر مخرب برای آنالیز کیفی و کمی مواد کریستالی، به صورت پودر یا جامد است.
 X4  

X1

X2