یک روش تحلیلی که برای تعیین ترکیب شیمیایی آلیاژهای فلزی در کلیه زمینه های مربوط به صنایع فلزات از جمله ریخته گری آلیاژهای اولیه، صنایع فرآوری فلزات ، صنایع مکانیکی و …) مورد استفاده قرار می گیرد.

G2

G1

G0