محصولاتی در زمینه لیزر و فتونیک از قبیل رامان و میکرو رامان، منابع نوری، مونوکروماتور، دتکتور، لیزر و لیزر دیود، اسپکترومتر و اسپکتروگراف، PIV، هولوگرافی و … اشاره نمود.
 O5  O3 O2 O1
 C5  

C4

C2

C3