تأمین تجهیزات تست خواص مکانیکی دینامیکی و استاتیکی (کشش، خمش، فشار، خستگی، پیچش و خزش) به صورت استاندارد و سفارشی، انواع مختلف اکچوایتور، تجهیزات آزمایشگاه‌ های گروه عمران مانند بتن، مکانیک خاک، مصالح ساختمانی، قیر و آسفالت.  F1
 F4 F3 F2